Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen ontvangt Telderspenning

Tijdens het IE Symposium Online op 17 maart 2021 heeft  Mr. Tanja Tanja – van den Broek de Professor Telderspenning uitgereikt aan Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen.

Het reglement voor de toekenning van de Professor Telderspenning bepaalt dat de penning eens per drie jaar kan worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de beoefening van het recht van intellectuele eigendom. Deze eer is eerder te beurt gevallen aan Feer Verkade (2000), Jan Brinkhof (2003), Toon Huydecoper en Jaap Spoor (beide 2016).

De penning wordt uitgereikt door het bestuur van de VIE, dat zich daarbij laat adviseren door een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de wetenschap, de rechterlijke macht, de advocatuur en het bedrijfsleven. De commissie voor de toekenning van de Telderspenning in 2021 bestaat uit: Feer Verkade (wetenschap), Dirk Visser (advocatuur/wetenschap), Piet Schalkwijk (bedrijfsleven) en Tanja Tanja-van den Broek (rechterlijke macht/bestuur VIE).

De commissie heeft diverse kandidaten de revue laten passeren, en is gekomen tot een unanieme voordracht van een persoon die naar het oordeel van de commissie als een uitgesproken kandidaat moet worden aangemerkt:

prof. mr. C.J.J.C. (Constant) van Nispen

Van Nispen heeft zijn sporen in het IE-recht verdiend als  advocaat, hoogleraar burgerlijk procesrecht, raadsheer-plaatsvervanger, auteur en redacteur.

Van Nispen is van huis uit civilist en civiel processualist. In dat kader heeft het IE-recht evenwel altijd zijn brede en diepgaande aandacht gehad. Dat blijkt al uit zijn cum laude-proefschrift Het rechterlijk verbod en bevel, waarin veroordelingen in nu juist IE-zaken een belangrijke plaats innemen. Dat geldt ook voor zijn MonBW A12 Sancties in het vermogensrecht, waarvan inmiddels drie drukken verschenen. Het blijkt voorts uit talloze artikelen en annotaties. Het is zo mooi dat juist in een tijd van (te) vroege (over-)specialisatie iemand als hij het verband met het gewone burgerlijk (proces-)recht goed in de gaten houdt. Van Nispen is ook co-auteur van de IE-trilogie Industriële eigendom en van de Groene Serie OD. Daarnaast is hij redacteur en auteur van T&C Rechtsvordering en was hij dat decennia van het BIE . Na afsluiting van zijn professionele carrière als advocaat heeft Van Nispen zich bovendien zeer verdienstelijk gemaakt als raadsheer-plaatsvervanger, de eerste jaren vooral als lid van de vliegende brigade van de hoven en de laatste jaren in het IE-team van het Haagse hof.

Kortom, Van Nispen heeft zowel vanuit de advocatuur, als vanuit de wetenschap én de rechterlijke macht, een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en beoefening van het IE-recht in Nederland. De commissie draagt hem daarom met overtuiging voor voor de Telderspenning.

Uitreiking Telderspenning 2021 door juryvoorzitter Tanja-Tanja van den Broek aan prof. mr. C.J.J.C. (Constant) van Nispen tijdens het IE Symposium 2021