Over de vereniging

Sponsoring

De vereniging voor Intellectuele Eigendom heeft tot doel het bevorderen van nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom door op verschillende wijzen aandacht te vragen voor de bescherming van creatie en innovatie. Zij doet dat onder andere door gelden te beschikking te stellen aan projecten die aan deze doelstelling bijdragen.

Naast sponsoring door de VIE is het ook mogelijk om sponsoring te ontvangen uit het Prof. Mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach fonds. Dit fonds heeft tot doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van, respectievelijk over vraagstukken met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht in de ruimste zin van het woord, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Voor sponsoring uit de middelen van het Prof. Mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach fonds wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat het project in overeenstemming is met de doelen die in de statuten van de Stichting zijn geformuleerd waaronder dat het te sponsoren project wordt ondersteund door een IE-hoogleraar aan één van de universiteiten. De volledige voorwaarden kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

Om voor sponsoring door de VIE in aanmerking te komen gelden de onderstaande criteria

1. Definities

1.1 VIE: Vereniging Intellectuele Eigendom
1.2 Bestuur: bestuur van de VIE
1.3 Project: door de VIE gesponsorde activiteit

2. Inhoudelijke voorwaarden voor sponsoring

Om in aanmerking te komen voor sponsoring moet een Project aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. Het Project resulteert in het genereren van nieuwe kennis of het beschikbaar maken van kennis op het gebied van de intellectuele eigendom, (mede) in Nederland.
b. Kennis of informatie gegenereerd in het Project komt voor de leden van de VIE beschikbaar.
c. Het Project is van een zodanige kwaliteit dat de leden van de VIE er profijt van hebben.
d. Het Project is niet gericht op het maken van winst.

In principe komen projecten van studenten niet in aanmerking.

3. Formele voorwaarden voor sponsoring

3.1 Sponsoring vindt in principe plaats voor een bedrag van maximaal € 5000,= per Project per jaar.
3.2 Sponsoring is incidenteel, maar kan worden herhaald.
3.3 Het sponsorbedrag wordt binnen een jaar na ontvangst binnen het Project besteed. Als aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan dient de sponsorbijdrage teruggegeven te worden aan de VIE. Het Bestuur kan van deze regel vrijstelling verlenen.
3.4 Na voltooiing van het Project stuurt de sponsorontvanger binnen twee maanden rapportage over het Project en een financiële verantwoording daarvan naar het Bestuur
3.5 Sponsoring door de VIE wordt in/bij/op het Project vermeld.

4. Procedure

4.1 Het aanvragen van sponsoring vindt plaats via een aanvraag op schrift, gericht aan het Bestuur van de VIE.
4.2 De aanvraag omvat tenminste:
a. Naam en contactgegevens van de aanvrager
b. Een omschrijving van het te sponsoren Project
c. Het bedrag waar sponsoring voor wordt gevraagd, en een omschrijving van waar dit bedrag aan zal worden besteed
d. Een motivering waarom sponsoring door de VIE nodig is.
4.3 Het besluit over het verlenen van sponsoring is aan het Bestuur. Het bestuur besluit met in acht neming van het in de begroting van de VIE voor sponsoring beschikbare budget
4.4 Het Bestuur kan de aanvrager verzoeken om nadere informatie over het Project en de verdere financiering daarvan.
4.5 Het Bestuur streeft ernaar binnen zes weken na ontvangst een besluit te nemen over een aanvraag voor sponsoring en dit aan de aanvrager mede te delen
4.6 Als een lid van het Bestuur betrokken is bij het Project, neemt het lid geen deel aan de beraadslaging of besluitvorming omtrent de verlening van sponsoring aan dit Project.

opgesteld d.d. 13 november 2017

U kunt deze Richtlijnen voor sponsoring tevens hier downloaden

De vereniging draagt financieel bij of heeft bijgedragen aan:

De vereniging is sponsor van:

EPLAW Patent Blog